Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto vše obecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník)

AB-tex pletárna s.r.o.

IČ: 29365376

DIČ: CZ29365376

se sídlem Vídeňská 260/150, 61900 Brno,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75646

(dále jen „prodávající)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a podnikajícího subjektu, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující).  Nákup nepodnikajícím subjektům bez platného IČ není možný.

 

 

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávky uplatní kupující u prodávajícího písemně na adrese prodávajícího, či         e-mailem na adrese objednavky@abtex.cz, obchod@abtex.cz popřípadě info@abtex.cz.
 2. Objednávkou se rozumí písemná objednávka stvrzená razítkem a podpisem pověřeného pracovníka kupujícího. Objednávka doručená e-mailem je platná i bez podpisu a razítka kupujícího. Objednávka musí obsahovat:
 • specifikaci zboží a množství,
 • IČ, případně DIČ,
 • fakturační adresu,
 • dodací adresu,
 • kontaktní telefon.
 1. Nemusí však obsahovat kupní cenu. Tato kupní cena se řídí základním ceníkem prodávajícího. Výjimku tvoří zboží, kde byla cena stanovena dohodou, rámcovou smlouvou či individuálním ceníkem. V takovém případě musí být tato cena v objednávce uvedena včetně odkazu na danou dohodou, rámcovou smlouvu či individuální ceník.
 2. Prodávající stanovuje minimální množství pro odběr a to 2 kg od typu materiálu a barvy. Prodávající si vyhrazuje možnost toto minimální množství upravit v závislosti na povaze či vlastnostech objednaného materiálu. V případě, že bude přistoupeno k úpravě minimálního množství pro odběr či bude upraveno množství zákazníkem objednané a to o více jak +-20%, bude o tomto zákazník informován a před odesláním zboží bude vyžádáno jeho schválení.
 3. Po obdržení objednávky kontaktuje prodávající kupujícího na e-mailovou adresu, ze které kupující objednávku zaslal. Tento email se nepovažuje za uzavření smlouvy. Přílohou emailu budou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mail pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu.
 5. V případě, že došlo k chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky kupujícího a tím neuzavřít kupní smlouvu. V případě, že tato situace nastane, bude kupující o odmítnutí objednávky informován. 

 

 

 

III.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivých položek jsou uvedeny v ceníku    prodávajícího, který je k dispozici na vyžádán a to v elektronické podobě. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Toto ustanovení nevylučuje sjednání prodeje za individuálních podmínek.
 2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou dostupné na dotaz na emailu prodávajícího či telefonicky. 
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 4. Zboží nabízené prodávajícím mohou mít od deklarovaných parametrů odchylky, které nejsou důvodem k reklamaci, vrácení zboží, slevě z kupní ceny či jiné formě refundace. Jedná se o přípustnou odchylku (toleranci):
 • šíře: +-10% odchylka od deklarovaného,
 • gramáž: +- 10% odchylka od deklarovaného,
 • barevnost: barvová odchylka max. 4 ΔE*ab.
 1. Vlastnosti materiálů, které jsou technologicky nezbytné a nejsou důvodem k reklamaci, vrácení zboží, slevě z kupní ceny či jiné formě refundace:
 • zpevněné okraje úpletů,
 • technické značení v začátku a konci role (pruhy v různých barvách),
 • otvor v metráži vzniklý technologickými zkouškami,
 • nerovné konce metráže po stříhání,
 • barevná nejednotnost úpletu z recyklovaného polyesteru či s jeho obsahem,
 • k doplnění …

 

 

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, který je vedený u Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
   • CZK: 150210230/2010, IBAN: CZ8020100000000150210230

 

   • EUR: 2400872288/2010, IBAN: CZ8220100000002400872288
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně,
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Pokud bude prodávající po kupujícím požadovat úhradu zálohy, bude o tomto kupující informován a bude mu vystavena zálohová faktura v dohodnuté výši. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 1. Volba způsobu dodání provede kupující v rámci objednávky.
 2. 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Při doručení zboží na adresu kupujícího je daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Při osobním odběru je daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 5. 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 
 6. 14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

V.

Vrácení zboží

 1. Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (tzn. nikoliv jako spotřebitel), nemá právo na odstup od kupní smlouvy.
 2. V případě, že má kupující zájem o vrácení zboží (např. z důvodu zrušení zakázky, objednání nevhodného materiálu aj.), kontaktuje neprodleně prodávajícího, který následně kupujícího informuje o případné akceptaci vratky. 
 3. Akceptace vratky je možná pouze za předpokladu, že je zboží v původním stavu. Materiál rozstříhaný, praný, opotřebený, zmačkaný či jinak znehodnocení není možné vracet. 

 

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2099 a násl. OZ.
 2. Kupující je povinen zpracovávat zboží podle základních zvyklostí a zásad řízení kvality a zpracování v textilním průmyslu, tak aby minimalizoval případné škody, tzn. že:
 • před zahájením zpracování je zboží podrobeno vizuální prohlídce, kupující se přesvědčí o jejich vlastnostech a dodaném množství,
 • každý výrobek je během výrobního cyklu průběžně kontrolován obsluhou dané technologie v pravidelných intervalech, minimálně však v intervalu průběžné kontroly pro každý první, pátý a desátý výrobek.
 • pokud je zboží zpracováváno ve vícestupňové výrobě je kupující povinen provádět mezioperační kontrolu,
 • pokud je zboží zpracováváno ve vícestupňové výrobě je kupující povinen před náběhem plné výroby provést kvalitativní zkoušku na jedné výrobní dávce v minimálním technologickém množství určeném pro dané výrobní stupně, tak aby případná skrytá vada vyšla najevo již při této zkoušce a minimalizovalo se tak riziko větších škod. Toto se týká především, ale nejen zboží určeného ke zpracování ve vícestupňovém výrobním procesu.
 • pokud se ve zboží nebo výrobku objeví během zpracování vada, kupující neprodleně zastaví výrobu a informuje dodavatele. Do vyjádření prodávajícího kupující materiál nezpracovává.
 1. Při nedodržení kterékoliv povinnosti vyplývající z odst. VI., bodu 2., nebude kupujícímu přiznáno právo z vadného plnění, stejně tak neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 2. Kupující je po převzetí zboží povinnen provézt zkoušku rozměrové změny dodaného materiálu, viz. odst. VI., bod 2. Dodavatel udává srážlivost max. ±10%. U materiálů se speciální úpravou (počestní, broušení aj. může srážlivost dosáhnout hodnoty max. ±15%). V případě, že je rozměrová změna větší než ±10% (respektive ±15%), kupující toto bez odkladu oznámí prodávajícímu. Do vyjádření prodávajícího kupující materiál nezpracovává.

 

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou jeho v objednávce. 

 

 

VII.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv odhlásit.       E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX.
 Záruka za jakost

 1. Záruční lhůta zboží je 3 měsíce od data dodání.
 2. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží do konce záruční lhůty u prodávajícího a to výhradně písemnou formou s přesným popisem vady zboží, uvedením čísla partie a nákupního dokladu (faktury).
 3. Prodávající se zavazuje oprávněné reklamace vyřizovat dodáním nového zboží bez vady, odstraněním vady opravou zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny, nebo vrácením kupní ceny formou dobropisu. Reklamace se nevztahuje na dodávky zboží koupené na zkoušku, nebo na zboží prodávané s vadou, o které byl kupující předem vyrozuměn.
 1. Akceptování reklamace je možné pouze v případě, že je zboží v původním stavu. Materiál rozstříhaný, praný, opotřebený, zmačkaný či jinak znehodnocení není možné reklamovat. Výjimkou je pouze skrytá vada, která nemohla být odhalena při dodržení postupu uvedeného v odst. VI., bod 2.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.